top of page

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY VINAŘSTVÍ MEMENTO.

(Platné od 28.02.2021

I.Úvodní ustanovení

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

IV. Reklamace

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - pokud objednávka nebyla na IČO 


VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny 


VII. Závěrečná ustanovení

I.Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vinarstvimemento.com (prodávající), jehož provozovatelem je Monika Palaščáková - Vinařství Memento s.r.o. K Letišti 3880/15 671 81 Znojmo IČO:49437461 . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. 6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového www.vinarstvimemento.com kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné 1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v případě doručení Českou poštou se expediční lhůta prodlužuje o 2 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího. 2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce. 3. Přeprava objednaného zboží probíhá, také dohodou. Při minimálním odběru 48 láhví vozíme víno na Vámi udanou adresu. Při menším odběru je možnost si převzít objednané víno na vhodném místě po naší trase. Nejmenší objednávka je 3000 kč.

IV. Reklamace 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.vinarstvimemento.com a právním řádem platným v ČR. 2. "Reklamační řád" internetového obchodu www.vinarstvimemento.com je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - pokud objednávka nebyla na IČO Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, doporučujeme nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné+balné+dobírkovné apod.). Tyto náklady činí: u zásilek do 30 kg ... 139 Kč, nad 30 kg ... 400 Kč.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy: 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání


VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává, b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží či výrobce, c) vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.) V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VII. Závěrečná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.vinarstvimemento.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

bottom of page